บ้านชูใจ

 

วันที่ 31 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือโครงการบ้านชูใจ
เรียนพี่น้องทุกๆท่าน

บ้านชูใจก่อตั่งขึ้นในปี 2552 เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะช่วยและให้ที่พักพิงแก่เด็กชายและหญิงอายุระหว่าง 13 – 18 ปี ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง

ข้าพเจ้านายรุ่งรัตน์ โยติสาร หัวหน้าโครงการบ้านชูใจ รู้สึกประทับใจมากในความช่วยเหลือจากพี่น้องทุกๆ คน ในช่วงที่ผ่านมาตลอด ระยะเวลา 9 ปี ทางโครงการบ้านชูใจรู้สึกซาบซึ้ง เพราะการช่วยเหลือทำให้โครงการบ้านชูใจดำเนินงานได้อย่างดีและประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือเด็กที่ได้เข้ามาจำนวนทั้งสิ้น 20 คน เด็กๆ โครงการบ้านชูใจจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทางด้านทุนทรัพย์และการช่วยเหลือด้านอื่นๆ จากทุกๆ คน

ข้าพเจ้านายรุ่งรัตน์ โยติสาร หัวหน้าโครงการบ้านชูใจ ขอแจ้งให้พี่น้องทุกๆ ท่านได้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้เป็นต้นไปโครงการบ้านชูใจจะยุติดำเนินงานและขอปิดโครงการบ้านชูใจลง เนื่องด้วยเด็กๆ ในโครงการได้เรียนจบสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ด้วยดี ข้าพเจ้าจึงขอขอบพระคุณในการสนับสนุนตลอดหลายปีที่ผ่านมา เป็นอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายรุ่งรัตน์ โยติสาร
หัวหน้าโครงการบ้านชูใจ

ติดต่อบ้านชูใจPlease enter your name. Please enter your email address. Please enter a valid email address. Please enter a message.

แบ่งปัน

ความรักในบรรยากาศครอบครัว