มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต

Project LIFE Foundationตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิตได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยากจนและผู้อ่อนแอในประเทศไทย โดยเฉพาะกับผู้หญิงและเด็ก มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทย ทำงานภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทุกโครงการของมูลนิธิทำงานได้เพราะได้รับเงินทุนต่างๆ จากการบริจาคทั้งสิ้น ชาวต่างชาติทุกคนทุกที่ทำงานกับมูลนิธิเป็นอาสาสมัคร ไม่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ พนักงานคนไทยที่ทำงานกับมูลนิธิและงานของทุกโครงการต้องการการสนับสนุนจากเพื่อนมูลนิธิเพื่อทำงานต่อไปได้ เพื่อนเหล่านั้นที่พูดถึง คือคนทั่วไปหรือนักธุรกิจผู้ที่มีความประสงค์ต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนขัดสนในประเทศไทย

คุณอยากจะเป็นผู้นั้นที่ประสงค์ให้ความช่วยเหลือไหม? 

 

เป้าหมายการดำเนินงาน

มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิตได้อุทิศตนช่วยเหลือคนจน คนที่ถูกทอดทิ้ง และคนที่ถูกลืมในสังคมไทย เราจะพัฒนาชีวิตของเขาเพื่อให้เขาจะช่วยตัวเองและครอบครัวของเขา ในการพัฒนาเราจะช่วยในเรื่องการศึกษา การอบรมอาชีพ การมีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

เราอุทิศตนจะทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น รัฐบาล และองค์การเอกชนอื่นๆ เพื่อจะช่วยคนด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ของเราโดยเฉพาะในสถานการณ์ของชนบท คือ หลักของการช่วยเหลือนั้นจะอยู่ในชุมชนและในที่สุดชุมชนจะควบคุมดูแลโครงการด้วยตนเอง ในงานของเราทั้งหมดเราเจาะจงความต้องการของสตรีกับเด็ก

เราอุทิศตนจะเจาะจงการช่วยเหลือในการพัฒนาและการฟื้นฟู โครงการการฟื้นฟูของเราช่วยคนที่ชีวิตแตกสลายเพื่อให้ชีวิตของเขาได้รับการถูกสร้างขึ้นใหม่และเขาจะเป็นบุคคลที่ทำประโยชย์ให้กับสังคมประเทศชาติต่อไป โครงการการพัฒนาของเราช่วยคนด้อยโอกาส โครงการการพัฒนาของเราได้ช่วยเหลือให้คนยากไร้ที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เราจะเน้นโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมและการสร้างงาน

เราอุทิศตนในการรับผิดชอบและยอดเยี่ยมในโครงการและทุกสิ่งที่มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิตทำ เราได้ประเมินผลโครงการของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการปรับปรุงดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าผู้บริจาคเงิน เช่น สมาคม สโมสร บริษัท กลุ่มบุคล และ หุ้นส่วนบริษัท ได้ไว้วางใจมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต ทำให้เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพวกเขาอย่างลึกซึ้ง

คณะกรรมการผู้อำนวยการ 

ประธานกรรมการ
ดร.วรภรณ์  ธาระวานิช
รองประธานกรรมการ
คุณชูศักดิ์ วุฒิวโรภาส
กรรมการและเลขานุการ
ดร. พุทธชาติ  ชุณสาคร
กรรมการและเหรัญญิก
คุณกรวิกา เจรียงศักดาวงศ์
กรรมการและผู้อำนวยการ
คุณวิมล ชาญประโคน
กรรมการ
คุณลินดา เฮอร์แม็น 
กรรมการ
คุณซามูเอล ซาร์วิส 
กรรมการ
คุณสตีเฟ่น กู๊ด 
กรรมการ
คุณอนุชา พรมทัศน์
กรรมการ
คุณดรณภา สุกกรี
กรรมการ
คุณเจ็ฟฟรีย์ โบห์ม
 

ความรักในบรรยากาศครอบครัว