โครงการบ้านไร่วัยชื่นบาน (บ้านพักผู้สูงอายุ)

ศูนย์นางรูธ มีวิสัยทัศน์หลักเพื่อให้การดูแลและให้ความรักกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เรามีความปรารถนาที่จะเห็นความสัมพันธ์ในครอบครัว ระหว่างพ่อแม่ที่เป็นผู้สูงอายุและลูกหลานของพวกเขามีความเข็มแข็ง เราปรารถนาที่จะเห็นลูกหลานสามารถดูแลพ่อแม่ของพวกเขาได้ อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุบางคนเป็นหญิงม่าย เป็นโสด ไม่มีบุตร หรือถูกทอดทิ้ง พวกเขาไม่มีใครดูแล หรือมีไม่เพียงพอ คนเหล่านี้อาศัยอยู่อย่างหวาดกลัวและผิดกฎหมาย อันตราย เพราะอาศัยอยู่ในชุมชนที่เป็นที่ดินส่วนตัวของคนอื่น และอาจถูกขับไล่ได้เสมอโดยไม่ได้คาดคิดหรือตั้งตัว

ซึ่งผลจากการจากการดำเนินงานโดยการสร้างความสัมพันธ์และจากการสังเกตเห็นความกลัวของผู้สูงอายุมาตลอด เราและผู้สูงอายุจึงต้องการที่จะมีบ้านที่ปลอดภัยและมีชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุเองสามารถรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ได้ ขั้นตอนแรกในการมีบ้านอย่างปลอดภัยคือการตัดสินใจซื้อ ที่ดินจำนวน 86 ไร่ ในอนาคตที่นี่จะสามารถรองรับผู้สูงอายุจำนวน 150 คนและเจ้าหน้าที่จำนวน 30 คนและเราคาดหวังว่าบ้านนี้จะรองรับคนจำนวนมากขึ้นต่อไปอีกเรื่อยๆ

สถานการณ์ผู้สูงอายุวันนี้

ในปัจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสําคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจํานวนประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง

ปี 2557 ระบุว่า ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ 10.01 ล้านคน จากจำนวนประชากรไทย คิดเป็นร้อยละ 14.95 ของจำนวนประชากรไทยทั้งประเทศ แต่อีก 5ปีข้างหน้าประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) เมื่อมีประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ 20 และจะกลายเป็น... “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (super aged society) เมื่อประชากรสูงอายุเพิ่มสูงถึง ร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด ประมาณ พ.ศ. 2578 (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ. 2557 : 28) จึงอาจกล่าวได้ว่าในเวลาไม่ถึง 20 ปีข้างหน้านี้ ประเทศไทยก็จะกลายเป็น "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

ปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์ของรัฐ 21 แห่งให้บริการได้ 3,000 คน (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชากร 2, 2557) แต่ถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรสูงอายุทั้งประเทศจำนวน 10.01 ล้านคน 38% เป็นม่าย โสด 87% เป็นผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2557) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจำนวนสถานสงเคราะห์ที่มีอยู่ตอนนี้ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและต้องการการช่วยเหลือ

อ่านต่อ

 

การช่วยเหลือของเราในขณะนี้

โครงการศูนย์นางรูธ (Ruth Center) ถือเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 มีพันธกิจที่อุทิศตนเพื่อ “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านจิตวิญญาณ” โดยได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะดูแลผู้สูงอายุที่ยากจน ถูกทอดทิ้งให้เหมือนกับเป็นคนในครอบครัวของเรา ภายใต้วิสัยทัศน์ของมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิตที่ว่า Loving In Family Environment หมายความว่า สนับสนุนให้เกิดความรักในบรรยากาศครอบครัวขึ้น

โดยผลจากการปฏิบัติงานตลอดมา พบว่า ปัญหาที่พบในผู้สูงอายุ คือ... ปัญหาด้านสุขภาพที่เสื่อมถอยลง ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เป็นปัญหาเกี่ยวกับที่ตั้งของชุมชนอยู่ในเขตการบุกรุกพื้นที่ ซึ่งมีโอกาสที่จะถูกไล่รื้อถอนได้ในอนาคต และ ปัญหาด้านการเงินที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย หัวใจของการดำเนินงานมาตลอดก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวให้เกิดขึ้น เพราะเมื่อครอบครัวเข้มแข็งก็จะช่วยให้ปัญหาที่ผู้สูงอายุเผชิญอยู่นั้นเบาบางลง แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สุงอายุบางคนยากที่เราจะหาทางออกได้ เพราะการเผชิญกับชุมชนถูกไล่รื้อ ลูกหลานทิ้งไป เป็นม่าย ไม่มีญาติพี่น้อง ไม่มีบัตรประชาชน ต้องดูแลหลานพิการยังคงมีให้เห็น

อ่านต่อ

 

โครงการบ้านไร่วัยชื่นบาน

ดังนั้นโครงการศูนย์นางรูธ จึงพิจารณาและมองเห็นว่า การสร้างบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุจะสามารถเป็นคำตอบเมื่อผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพราะบ้านพักจะก่อให้เกิดครอบครัวใหม่และชุมชนใหม่แก่ผู้สูงอายุ เพราะทุกชีวิตมีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้า

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้การดูแลกับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีญาติดูแล
  2. เพื่อเป็นครอบครัวใหม่และชุมชนใหม่ให้กับผู้สูงอายุ
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลเอาใจใส่ให้กับครอบครัวของผู้สูงอายุเดิม

Ruth Center Assisted Living

 

งบประมาณ (ประกอบไปด้วย 8 ช่วงระยะ)

 
 
งบประมาณ
เวลาที่ต้องการ
ระยะที่ 1
การจัดซื้อที่ดิน
THB 5,304,000
 
 
ระยะที่ 2
การปรับพื้นที่ และการขุดสระ
THB 6,205,000
 
ระยะที่ 3
การก่อสร้างสำนักงาน
THB 6,766,000
 
ระยะที่ 4
การก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุและเรือนเพาะชำ
TBA
 
ระยะที่ 5
การก่อสร้างการก่อสร้างคริสตจักรและโรงอาหาร
TBA
 
ระยะที่ 6
การก่อสร้างอาคารพยาบาล
TBA
 
ระยะที่ 7
การก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ
TBA
 
ระยะที่ 8
การก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่
TBA
 

**100% ของเงินบริจาคจะเข้าโครงการนี้
**อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

Ruth Center Assisted Living

 

Phase Progress


We are currently in Phase 3 of our plan which is to build 8 housing units, a kitchen, and office around the fish pond as well as upgrade the power supply. Each unit can house 4 people for a total of 32 more people living on the farm when the housing units are completed. We were blessed by a generous financial gift in 2021 which has already paid for 1 completed unit, kitchen and housing for 3 full time staff. Therefore, to finish phase 3 we need to raise enough funds to complete the remaining 7 units as well as the kitchen, office and power supply.

house unit costs = $22,000 all 7 Unit = $154,000
Kitchen and Office = $ 60,000
Power Supply Upgrade = $48,000
Total to complete Phase 3 = $262,000

 

 

โอนเงิน

สถานที่ดำเนินโครงการ

ที่ดิน 86 ไร่ ต. ไผ่เขียว อ. สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่อย (นางสาวสุพรรณี แสงสีงาม) (ruthcenter.plf@gmail.com)
Mr. Steve Webb (steveheatherwebb@gmail.com)

 

ความรักในบรรยากาศครอบครัว